O nama

Ovo je portal za mlade udruženja “Okular”.

Udruženje „Okular“ je nevladina, neprofitna organizacija, koja teži jačanju društvenog aktivizma dece i mladih i unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire, kroz bavljenje istraživanjima i implementaciju projekata i drugih aktivnosti koje za osnov imaju sledeće oblasti: edukaciju, obrazovanje, ljudska prava, obrazovnu i socijalnu inkuziju, društveni aktivizam i volonterizam.

Ciljevi udruženja odnose se na promociju kreativnog obrazovanja sa posebnim osvrtom na primenu informacionih tehnologija u obrazovnom procesu, edukaciju i razvijanje proaktivnih životnih navika dece i mladih, suzbijanje svih oblika diskriminacije, promociju i zaštita ljudskih, a posebno manjinskih i ženskih prava, saradnju sa organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu, poboljšavanje položaja dece i mladih sa invaliditetom, zalaganje za vrednosti civilnog društva, izgradnja, promocija i jačanje tolerancije među i prema pripadnicima nacionalnih manjina i sl.

Naša vizija je društvo u kojem svako dete i svaka mlada osoba ima podsticajne prilike i uslove za rast, razvoj i nesmetano ostvarivanje svog punog potencijala.